Hoşgeldiniz 21 Ekim 2019 Pazartesi

2. Tar�m ve Hayvanc�l�k Fuar� 24-27 Ekim�de Hendek�te

29 Temmuz 2019 | Haberler
Tar�m, Hayvanc�l�k Makinalar�, Teknolojileri ve Yem Fuar� ikincisi 24-27 Ekim tarihleri aras�nda Hendek Ticaret Merkezi�nde ger�ekle�ecek.


24-27 Ekim

Geçti�imiz y�l ilki gerçekle�en ve 160 firman�n kat�ld���, 61 bin ki�inin ziyaret etti�i fuar bu y�l 24-27 Ekim tarihleri aras�nda gerçekle�ecek. Hendek Belediye Ba�kan� Turgut Babao�lu’nu makam�nda ziyaret eden Sakarya Ticaret Borsas� Ba�kan� Adem Sar� ve GL Platform Fuar Genel Müdürü Gül Ceylan fuar ile ilgili görü� al��veri�inde bulundular. GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan  bu y�l ikincisi gerçekle�ecek olan fuar da her �eyin en iyi �ekilde olmas� için çal��malara ba�lad�klar�n� ifade ederek, Ba�kan Turgut Babao�lu’na fuarla ilgi bilgi verdi.

2. Tar�m Fuar�

Sakarya Ticaret Borsas� Yönetim Kurulu Ba�kan� Adem Sar�, geçen y�l fuar�n ilk kez düzenlenmesine kar��n Sakarya'n�n tar�m ve hayvanc�l�kta geldi�i noktay� göstermesi aç�s�ndan önem ta��d���n� belirterek “�lk olmas� nedeniyle fuar sürecinde zorland���m�z anlar oldu. Ancak güçbirli�i yapan Sakarya tüm zorluklar� teker teker a�t� ve ba�ar�l� bir fuar gerçekle�tirdik. Bölgenin turizm, ticaret, sanayi ve hizmet sektörünün yan�nda tar�m ve hayvanc�l��� ile de ön plana ç�kmas� için bizler elimizden gelenin en iyisini yapmaya haz�r�z. Bu y�l in�allah eksikleri gidermi� olarak ba�ar�l� bir fuar gerçekle�tirece�iz ”dedi.

Tar�m kenti

Hendek Belediye Ba�kan� Turgut Babao�lu Hendek ilçesinin tar�m kenti oldu�una dikkat çekti. Babao�lu Sakarya’n�n dünyan�n en ya�anabilir kenti oldu�unu ifade ederek, ‘E�ine az rastlan�r e�siz co�rafyas�, jeopolitik önemi, lojistik üstünlü�ü ile kalifiye insan gücü, Sakarya’n�n gücüdür.Zarar vermeyecek yararl� yat�r�mlar� �ehrimize  kazand�rmaya haz�r�z. Tecrübe payla��mlar�n� gerçekle�tirdi�i yeniliklerin payla��ld��� fuarlar� da önemsiyoruz.  Bölgemizin fuarc�l�k sektörü bak�m�ndan geli�tirilmesi ve stratejik ticari arz ve talep bulu�ma noktas� haline getirilmesi için i�birli�ine haz�r�z.”dedi. Ba�kan Babao�lu ve Borsa Ba�kan� Adem Sar� fuara tüm Sakaryal�lar� davet etti.