Hoşgeldiniz 19 Mart 2019 Salı

Zohak 8 Haziran’daVizyonda

9 Nisan 2018 | Etkinlikler
ErkanÇelik ve SedaKement ’inbaşrollerinipaylaştığıgerilim-dram türündekiZohakfilmi 8 Haziran’davizyonagiriyor.ÖzgünsenaryosuyladikkatçekenfilminyönetmenkoltuğundaoturanAdemUğur, aynızamandaFerideGörenilebirlikteyapımcılığı da üstleniyor.Zohak, TürkiyeileeşzamanlıolarakAlmanya, Fransa ve Azerbaycan’dagösterimegirecek.


Filmeadınıveren ‘Zohak’ İran mitolojisindeşeytanibirfigürolarakgeçiyor.YönetmenAdemUğur, “Filminenönemliözelliğigerçeklikyönü ve konusuylaizleyiciyiiçineçekenbirhikayesininolması” dedi. Uğursözlerine, “Psikolojikbirtravmanınen yoğun halininyansıtıldığıfilminbilmeceleriseyirciyisadecekorkutmayacak,aynızamandakendileriyleözdeşleştirmelerini, filmi yaşamalarınısağlayacak” diyedevametti.Filminoyuncukadrosunda Gamze Bayraktaroğlu, Seyhan Arman, Gizem Nur Doğa, Ahmet Özyavuz, Abdullah Şekeroğlu, Bülent Yaşık, Anıl Yıldız, NigarNavruzova ve Burak Gürsesyeralıyor.

KonusuDikkatÇekiyor

Gerilim-Dram türündeçekilenfilminkonusunagelince… “İnsanlaramusallatolankötühuylucinlerikovmayıamaçedinmişolanRüstem, birakşam son derecetehlikelibircintarafındancinnetgeçirmeyesevkedilir.AltıyaşındakikızıCanan’ıngözüönündekarısınıöldürdüktensonra, cinibirkutuyahapsedipgölünderinliklerineatar.YaptığınındehşetinedayanamayanRüstem, yinekızınıngözüönündekendiniöldürür.Aradangeçenuzunyıllarboyuncayaşadıklarınıunutmayaçalışan Canan, Semih’lebüyükbiraşkyaşayaraknişanlanmışevlilikhazırlığıyapmaktadır. ArkadaşlarınıngölkıyısındatesadüfenbulduğukutuyudoğumgünühediyesiolarakCanan’ahediyeederler ve olaylarinanılmazbirhalalır.Canan ve Zohak’ingiriştikleribukıyasıyasavaştangalipolankimolacaktır? “